Napisz do nas

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4

Nasza szkoła od A do Z
im. Gustawa Morcinka ul. Błaszaka 4, 62 510 Konin, tel. (063) 242 47 67, fax (063) 249 11 80

Mapa witryny
Strona główna
Kadra
O szkole
Plan Lekcji
Wydarzenia
Osiągnięcia
Kryteria oceniania

Podstawowe informacje o szkole i podejmowanych działaniach

Z dniem 01. IX. 2005r. szkołę prowadzi nowy dyrektor mgr Zbigniew Kosmalski.
      Społeczność szkolna liczy 400 uczniów, którzy uczą się w 18 oddziałach. Posiadamy 18 izb lekcyjnych oraz salę gimnastyczną. W roku szkolnym 2005/2006 uruchomiliśmy dodatkową salę do nauki języków obcych. A w 2007 roku poszerzyliśmy bazę komputerową Centrum Informacji Multimedialnej. Uzyskaliśmy też nowy sprzęt do pracowni komputerowej. Lekcje wychowania fizycznego odbywają się w sali gimnastycznej i na boiskach szkolnych. Klasy młodsze korzystają z salki gimnastyki korekcyjnej. Zajęcia prowadzone są również w hali sportowej i krytej pływalni " Rondo" Oprócz zajęć dydaktycznych nasi wychowankowie mogą korzystać ze świetlicy szkolnej oraz rozwijać swoje zainteresowania na dodatkowych zajęciach z języków obcych, matematyki, informatyki, j. polskiego, plastyki. Uczniowie są też członkami kół: teatralnego, recytatorskiego, wokalnego, szachowego. Uczęszczają na zajęć tenisa stołowego, koszykówki, aerobiku, szermierki i inne. Prowadzone są dodatkowe zajęcia dla dzieci mających trudności w nauce m.in. z matematyki i języka polskiego. Na zajęciach gimnastyki korekcyjnej można poprawić sylwetkę ciała. A trzeba o nią dbać, ponieważ kuchnia w naszej szkole należy do najsmaczniej gotujących w mieście.

Działania podjęte do 2008 r. w obszarze pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej:

 • wprowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów klas I-III
 • wprowadzenie nauki dwóch języków obcych w klasach IV-V j. ang./ j. niemiecki
 • wprowadzenie sprawdzianu kompetencji na każdym poziomie nauczania w celu polepszenia wyników nauczania, wyników z testów m.in. przez uzyskanie informacji o poziomie kompetencji szkoły na poziomie oddziałów, stworzenie programu naprawczego dla każdego ucznia i każdego oddziału (wyniki ze sprawdzianu umiejętności uczniów klas VI plasują SP nr 4 w czołówce szkół podstawowych miasta)
 • opracowanie planów wynikowych w celu większej przejrzystości doboru materiału nauczania, wytyczania celów operacyjnych i uwydatnienia koniecznych osiągnięć dla ucznia i jego rodziców, by ci wiedzieli, co mają konkretnie opanować, by mogli kontynuować naukę w klasie programowo wyższej
 • powołanie podzespołu tzw. "szybkiego reagowania" po to by uczniowie mający trudności w nauce byli cały czas kontrolowani, a ich rodzice zawiadamiani o postępach w nauce i zachowaniu
 • wykorzystanie Centrum Multimedialnego w celu kształcenia umiejętności pozyskiwania informacji na zajęciach z różnych przedmiotów
 • wprowadzenie dla uczniów dodatkowych zajęć i kół zainteresowań prowadzonych w formie wolontariatu przez studentów, nauczycieli i rodziców
 • wdrożenie programu własnego zajęć muzyczno-tanecznych dla kl. I
 • wprowadzenie alternatywnej 4 godz. w-f - aerobik z elementami tańca
 • wprowadzenie nauki pływania w kl. I
 • przystąpienie do akcji Szkoła Bez Przemocy, wprowadzenie Kodeksu "Szkoły Bez Przemocy"
 • opracowanie i wprowadzenie Regulaminu Postępowania Ucznia
 • podpisanie kontraktów z rodzicami w działaniach profilaktyczno-wychowawczych
 • wprowadzenie obchodów Roku Języków Obcych 2006/07, Roku Matematyczno-Przyrodniczego 2007/08, Roku Humanistycznego 2008/09
 • wprowadzenie dodatkowych zajęć w kl. VI z ratownictwa przedmedycznego
 • wprowadzenie programu ratownictwa przedmedycznego w klasach I-III w ramach ogólnokrajowego programu Jerzego Owsiaka WOŚP o nazwie "Ratujemy i uczymy się ratować
 • realizacja projektu grantowego "Szkoła naszym drugim domem" w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności Przemiany w Regionie - RITA, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji. W 2007 roku w szkole przez tydzień gościli uczniowie Gimnazjum nr 4 w Briańsku.
 • współpraca z przedszkolami- wprowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowaczych, rekreacyjnych, wspólnych wycieczek, zawodów
 • praca z dzieckiem zdolnym - przygotowanie i udział w konkursach przedmiotowych, sztuki i sportowych (placówka osiągnęła znaczące wyniki w konkursach, co stawia ją wśród wyróżniających się szkół podstawowych miasta)
 • założenie ogniska TPD, które pomaga dzieciom znajdującym się w trudnych warunkach socjalno-bytowych w odrabianiu lekcji , dożywianiu, zaopatrzeniu w odzież, dzieci uczęszczają na zajęcia rekreacyjno-sportowe, uczestniczą w zajęciach podczas zimowych świątecznych ferii
 • współpraca z MDK - różne formy zajęć pozalekcyjnych: edukacja kulturalna, koło teatralne, plastyczne, gry na instrumencie, wokalne, zajęcia psychoedukacyjne, realizacja programów edukacyjnych - profilaktyki przemocy i uzależnień o nazwie "Start"
 • współpraca z Językowym "Daskalos" (j. angielski, j. niemiecki)
 • realizacja programów profilaktyczno-wychowawczych Siedmiu Kroków, Spójrz Inaczej
 • podpisanie porozumienia o współpracy z PWSZ - studencki wolontariat z języka angielskiego, pomoc w zakresie edukacji wczesnoszkolnej
 • współpraca z MKS MOS - wprowadzenie klas z rozszerzonym programem wychowania fizycznego z koszykówki
 • współpraca z KKSZ - reprezentanci szkoły osiągają w szermierce znaczące wyniki na arenach krajowych
 • współpraca z UM w Koninie oraz Radą Miasta Konina - zorganizowanie czterech edycji międzyszkolnego Konkursu Superkibiców i 1001 gry
 • w obszarach bhp, higieny i opieki - modernizacja i remont bazy szkolnej m.in. sanitariatów z podłączeniem ciepłej wody. • Copyright © 2005, SP4 Konin